Kotimainen proteiinikasvi, öljyhamppu, sitoo maaperään runsaasti hiiltä. Trans Farmin Rikasta ravintoa hiilinielusta -öljyhamppu -hankkeen puitteissa toteutetussa esiselvityksessä kartoitettiin öljyhampun viljelyn hiilensidonnan standardointikelpoisuutta. Standardointi mahdollistaisi öljyhampun hiiliyksiköiden myynnin kompensaatiomarkkinoilla, mikä puolestaan toisi viljelijälle lisäansiota hiilitulosta ja parantaisi koko ketjun kannattavuutta.

Esiselvityksessä tarkasteltu kompensaatiomenetelmä perustuu öljyhampun kykyyn sitoa hiiltä maaperään. Selvityksessä kuvattiin mm. hyvän kompensaation kriteerit ja arvioitiin näiden kriteerien täyttymistä öljyhampun viljelyssä. Työssä todettiin mm., että viljelijän siirtyessä tavanomaisesta viljelykasvista öljyhamppuun, sitoutuu hiiltä maaperään enemmän kuin aiemmin. Öljyhampulla todettiin myös olevan parempi hiilensidontakyky kuin esimerkiksi meillä varsin yleisesti viljellyllä toisella öljykasvilla, rypsillä.

Hiilikompensaatiomarkkinat ovat kovassa kasvussa ja hiiliyksiköiden kysynnän on ennustettu lisääntyvän rajusti, kun yritykset pyrkivät saavuttamaan asettamansa hiilineutraaliustavoitteet. Kompensaatiomenetelmän avulla tuotetun pysyvän hiilensidonnan ja näin luotujen hiiliyksiköiden määrää voidaan myös kasvattaa.

Esiselvityksen mukaan markkinakysyntää öljykasvin viljelyn standardoidulle kompensaatiomenetelmälle on jo olemassa ja sertifiointi vaikuttaisi yritysten ostopäätökseen positiivisesti. Tässä mallissa viljelijä puolestaan saa korvauksen (hiilitulo) tuottamastaan lisäisestä hiilensidonnasta, kun tuotetut hiiliyksiköt myydään vapaaehtoisilla kompensaatiomarkkinoilla.

Esiselvitys osoitti kuitenkin, että kompensaatiomenetelmän standardoinnin edellyttämää vertaisarvioitua tutkimustietoa on saatavilla hyvin niukasti. Jatkotoimenpiteenä esiselvityksessä mainittiin tarve toteuttaa enemmän hiilensidontaa mittaavia kenttäkokeita öljyhampulla, jotta standardointiin vaadittavaa kriteeristöä voidaan arvioida luotettavasti. Myös laskentamallien sekä kompensaatiomarkkinoiden kauppapaikkojen tulee kehittyä nykyisestä.

Esiselvitys hiilensidontamenetelmän standardiointikelpoisuudesta – raportti (pdf)